Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az ABH-95 Kft adatkezelőként tiszteletben tartom mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezettek ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet /679/201+6. sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR/ 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:

Adatkezelő megnevezése: ABH-95 Kft

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 11-09-006433

Adatkezelő adószáma: 11479217-2-11

Adatkezelő székhelye: 2890 Tata, Kocsi utca 17-19.Aép.Alh.fsz.1.a.

Adatkezelő elérhetősége: lackner1@t-online.hu

Adatkezelő képviselője: Lackner János ügyvezető

Adatvédelmi tisztviselő: Lackner Jánosné 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: penzugy@abh95.axelero.net

A kezelt adatok köre:

  1. Keretszerződésekben, egyedi megállapodásokban rögzített kapcsolattartók neve, telefonszáma, e-mail címe, az ügylet jellegénél fogva esetenként az Önök egyedi adatszolgáltatásán alapuló egyéb személyes adatának kezelése, továbbítása a szerződés teljesítése céljából az ahhoz szükséges mértékben. 

Csak olyan személyes adatokat kezelünk, amelyeket Önök bocsátanak rendelkezésünkre, mely adatszolgáltatásunkat egyben az abban foglalt személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásuk megadásának tekintünk. 

Jogalapok: 

- szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés, vállalkozások jogos érdeke /GDPR 6. cikk 1. bekezdés c. pont/
- számlázáshoz jogszabály előírása szerint szükséges adatok /GDPR 6. cikk 1. bekezdés c. pont/

 

      2. Saját dolgozó adatai

A jogalap törvényi előírás a munkáltató számára, a  munkáltató jogos érdekére hivatkozással. 

Megtekintéshez, hozzáféréshez, helyesbítéshez, kiegészítéshez, törléshez való jog:

Az adattárolás határideje:

  1. A szerződés megszűnését követő 10 év
  2. Adózással kapcsolatos adatok: 10 év
  3. Munkaviszonyra vonatkozó adatokat nem selejtezünk. 

Adattovábbítás:

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok /pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság/ tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben. 

Megtekintéshez, hozzáféréshez, helyesbítéshez, kiegészítéshez, törléshez való jog:

A társaság által kezelt személyes adataiba az érintett természetes személy betekintést kérhet, azok módosítását és törlését kezdeményezheti. Ezt az igényt az adatkezelő megjelölt e-mailjére küldhetik el. A kérelem benyújtásától számított egy héten belül adjuk meg tájékoztatásunkat, illetve válaszunkat az igényre. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy egyes személyes adatok törlése egyes szerződéses kötelezettségeink teljesítésének akadályát képezhetik, azonban amennyiben az erre vonatkozó felhívásunk ellenére is fenntartja az érintett személy törlési igényét, úgy a szerződéses feltételek újratárgyalása válhat szükségessé. Amennyiben a törlésre tekintettel a szerződésben vállalt kötelezettségeink teljesítése a továbbiakban lehetetlenné válik, úgy a szerződés megszűnéséből eredő hátrányos következmények Társaságunkkal szemben nem alkalmazhatóak. 

Jogorvoslati tájékoztatás:

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság /1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C/ ügyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

A felmerült panaszával kapcsolatban felajánljuk probléma megoldó egyeztetésünket a hatóságinál gyorsabb megoldás érdekében. 

Adatvédelmi tájékoztatónkat az érintetteknek honlapunkon is tudomására hozzuk. 

Oroszlány, 2018. 05. 25.